al palpojo 2020

Публицитет

14 Јануари 2022

Согласно член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) член 123 од ( Сл. Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) односно член 93 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. весник на РСМ“ бр. 32/20) и Решението за организирање на јавна анкета и јавна презентација бр. 09-190/2   од 10.01.2022 год. Градоначалникот на општина Охрид дава

13 Јануари 2022

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот на општина Oхрид објавува:

13 Јануари 2022

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот на општина Oхрид објавува:

13 Јануари 2022

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр. 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 15/20), а во врска со член 22 од Законот за младинско учество и младински политики (Сл. Весник на РМ 10/20), Правилникот за стандарди за квалитет на младинските центри бр. 12-923/1 од 07.04.2021 година, донесен од страна на Агенцијата за млади и спорт како и Одлуката бр.08-7251/10 од 22.07.2021 година за отстапување на времено користење простор и спроведување на постапка за формирање на Младински центар – Охрид, како и Одлука за изменување и дополнување на за отстапување на времено користење простор и спроведување на постапка за формирање на Младински центар – Охрид бр.08-1172814 од 24.11.2021 година   донесена од страна на Советот на општина Охрид, Градоначалникот на Општина Охрид објавува:

13 Јануари 2022

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) и програмата за социјална и здравствена заштита на општина Охрид за 2022 година, Градоначалникот на општина Oхрид објавува:

10 Јануари 2022

Градоначалникот на Општина Охрид го распишува овој јавен повик за расоредување на буџетските средства од програмата за спорт и рекреација од буџетот на општина Охрид за 2022 година за финансирање програми од спортски клубови, спортски здруженија, спортски манифестации, спортисти и други правни лица од областа  на спортот на територијата на општина Охрид, со што општина Охрид ја изразува својата подготвеност за поддршка и развој на еден од најважните социјални елементи на нашето општество, спортот. Спортот и неговата врска со образованието, здравството, социјалата, економијата, туризмот, животната средина, промоцијата и афирмацијата на градот ни дава за право, но и обврска да направиме максимум напори за да се поддржи и помогне целокупниот негов развој. Придобивките и ефектите на спортот врз секоја индивидуа  и целиот град се основа за нашата максимална посветеност во унапредувањето на нашиот јавен и општествен интерес на градот.

10 Јануари 2022

Општина Охрид согласно Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за користење на спортски терени на ЈП ,,Билјанини извори”-Охрид бр. 07-785/20 донесена од страна на Советот на Општина Охрид, на седницата одржана на ден 29.10.2014 година и Одлуката за дополнување на Oдлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти бр.07-4189/41 од 30.12.2014 година,  објавува конкурс за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Охрид преку субвенционирање на трошоци за користење на спортски терени на ЈП ,,Билјанини извори”-Охрид .

09 Декември 2021

Проектот на Општина Охрид: “Roads Not Taken: Municipality of Ohrid Going Green, Smart, Innovative (OHRID GO), објавува јавен повик насловен како: ROADS NOT TAKEN # PC1- 1.1.1. , за ангажирање на лице за работа на истиот на следнава административна позиција:

07 Декември 2021

Советот на Општина Охрид на Седница одржана на 06.12 2021 година  ги донесе Нацрт програмите и Нацрт буџетот за 2022 година. Се отвора јавна расправа по однос на донесените нацрт  документи. Се повикуваат сите буџетски корисници, сите невладини организации и здруженија на граѓани  како и сите заинтересирани физички и правни лица своите предлози и забелешки по нацрт документите  да ги доставуваат до стручните служби на Општина Охрид.

01 Декември 2021

ЈП ВОДОВОД Охрид ги известува корисниците  дека поради ниските температури кои ни претстојат во наредниот период, постои можност за разни дефекти на водомерите предизвикани од мрзнење.

Страница 8 од 63
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter