al palpojo 2020

Свикана шеесет и втората седница на Советот на Општина Охрид

26 Јули 2021

Советот на Општина Охрид в петок на 30 јули ќе ја одржи 62-та седница.

Седницата ќе се одржи во големата сала во зградата на Општина Охрид со почеток во 11 часот.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Предлог- Програма за измени на програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2021 година.

Предлог- Програма за измени на програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2021 година.

Предлог- Програма за измени на програмата за млади и невладини организации за 2021 година.

Предлог- Програма за измени на програмата за активностите на Општина хрид во областа на културата за 2021 година.

Предлог- Програма за измени на програмата за спорт и рекреација за 2021 година.

Предлог- Програма за измена на програмата за активностите на општина охрид во областа на образованието за 2021 година.

Предлог- Програма за измени на програмата за заштита на животната средина и природата за 2021 година.

Предлог- Програма за измени на Програмата за финансиските потреби на ТППЕ Охрид за 2021 година.

Предлог- Програма за измена на развојна програма за уредување на градежно земјиште за 2021-2023 година.

Предлог- Програма за измена на програма за јавно осветлување за 2021 година

Предлог- Програма за измена програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2021 година.

Предлог- Програма за измена на програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2021 година

Предлог- Програма за измени на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2021 година.

Предлог- Програма за измена на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување за периодот од 2021 – 2023 година.

Предлог- Програма за измени на развојната  програма за изградба на системи  за одведување и пречистување на отпадна вода за 2021-2023.

Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на ЕЛС Охрид за 2021 година.

Предлог- Одлука за одобрување на планската програма за поставување на група модуларни градби, наменати за вршење на здравствена дејност – Ковид центар во комплексот на општа болница – Охрид на Кп.бр. 9897/1 и Кп.бр. 9897/3 КО Охрид 2.

Предлог- Одлука за давање согласност на Годишниот план за  вработување   на општина Охрид за 2022 година.

Предлог- Одлука за утврдување локации за поставување подземни контејнери на подрачјето на општина Охрид.

Предлог- Одлука за изменување и дополнување на одлуката за основање на Центар за развој на Југозападниот плански регион број 07-2576/6 од 06.12.2007 година.

Предлог- Одлука за давање согласност на одлуката за усвојување  на  годишен план за вработување во ЈП „Билјанини извори“ Охрид за 2022 година.

Предлог- Одлука за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши  ЈП”Градски гробишта” Охрид бр.02-1675/10 од 07.12.2018 година.

Извор:www.ohrid.gov.mk

Прочитано 442 пати
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter