al palpojo 2020

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација за предлог ДУП за УЗ 2, дел од блок 2.2 – опфат 3, Општина Охрид плански период 2017 - 2022

03 Август 2021

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 05/02) и член 34 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07 и 01/08), а во врска со член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/14, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 93 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр. 32/20), Градоначалникот на општина Охрид, донесе:

СООПШТЕНИЕ

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕДЛОГ ДУП ЗА УЗ 2, ДЕЛ ОД БЛОК 2.2 – ОПФАТ 3, ОПШТИНА ОХРИД ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2017-2022

СЕ СООПШТУВА јавна анкета и јавна презентација  за Предлог ДУП  за  УЗ 2, дел од Блок 2.2 – опфат 3, општина Охрид, плански период 2017-2022 со тех. бр. 32/17 од 07.2021 год. изработен од „ТАЈФА АРХИТЕКТИ“ дооел, увоз-извоз – Куманово.

Просторот на планскиот опфат на ДУП за УЗ 2, дел од Блок 2.2 – опфат 3, општина Охрид е опфат со површина од 1.18 ха и неговата местоположба е дефинирана во границите на:

северо-исток со улицата „Страшо Пинџур“

на југо-исток со улицата „Јане Сандански“,

на југо-запад со улицата „Партизанска“,

и на северо-запад со улицата „Серафим Китаноски“

2. Јавната анкета ќе трае од 09.08.2021 – 23.08.2021 год.

3. Јавната презентација ќе се одржи во големата сала на општина Охрид на ден 11.08.2021 год. со почеток во 12.00 часот со почитување на мерките за заштита од КОВИД-19.

4. Заради обезбедување пристапност и увид од страна на граѓаните и правните лица, планот ќе биде истакнат во холот на општина Охрид пред големата сала за состаноци, ќе биде објавен на web страната на општина Охрид, а соопштението за организирање на ЈА и ЈП ќе биде објавено во две јавни гласила.

5. Стручната служба ќе дава објаснување секој работен ден од 13 до 15 часот во просториите на општина Охрид.

6. Заинтересираните граѓани и правни лица своите предлози и забелешки, додека трае јавната анкета, можат да ги доставуваат на анкетни листови до надлежниот орган во писмена форма и на електронскиот систем е-урбанизам.

Извор:www.ohrid.gov.mk

Прочитано 471 пати
 

output raIp0q

ezgif-3-7c8d99f0b6

akvarius

alfacentar

 

  • Medikor

niksan

Мисли-размисли

za misla

Импресум

www.publicitet.mk

ФЛЕШ ПЛУС - ДООЕЛ, ОХРИД

Контакт: publicitetpublicitet@yahoo.com

Техничка реализација: www.arkahost.mk

Посетеност website counter